Connect with us
istanbul escort kuşadası escort bayan bursa bayan escort

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle Filika Haber Basın ve Tanıtım Hizmetleri (Bundan sonra “Filika Haber” olarak anılacaktır.) olarak sizlere ait kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda KVKK’ya uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken özeni gösteriyoruz.

Sizlerden internet ortamında da sıklıkla kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında alınan ve kaydedilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmektedir. Bu bağlamda Filika Haber veri sorumlusu sıfatıyla kanuni sınırlar dahilinde verilerinizi almakta ve muhafaza etmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; internet sitemizin ziyareti esnasında alınan tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda internet sitesinde bulunan Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Filika Haber tarafından hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerinize ilişkin yaptığımız tüm açıklama ve bilgilendirmeler özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsar mahiyettedir.

1. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir.

2. HUKUKİ DAYANAK

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, verisi işlenen kişilerin onayları alınırken ayrıca ve açıkça alınan veri hakkında aydınlatılmasını da öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Yine, Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur. Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Filika Haber’dir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir.

Veri Sorumlusu : Filika Haber Basın ve Tanıtım Hizmetleri

Adres :

Tel : 0543 741 57 71

E-posta : iletisim@filikahaber.com

3. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Filika Haber kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle Aydınlatma Metninde kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kanunda öngörülen sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak işlediği konusunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

İşbu aydınlatma yükümlülüğü ile Filika Haber veri sorumlusu sıfatı altında bazı yükümlülükler üstlenmiştir. Bu bağlamda yükümlülükleri; veri sahiplerini kişisel verileri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ve aktarma amaçları, kimlere aktarımın yapılabileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesindeki haklar uyarınca bilgilendirmek ve kişisel verilerin toplanma amaçları, ilkeleri ve hukuki dayanaklarını belirlemek şeklindedir.

4. VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde Filika Haber olarak veri işleme amaçlarımız;

a. Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi;

b. Filika Haber bünyesinde yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin hızlıca haberdar edilebilmesi;

c. Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz okurlarımıza özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi;

d. Değişen, gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi;

e. Sunulan ürün ve hizmetlerden okurlarımızın ve ziyaretçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi;

f. Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi, belirlenebilmesi, güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve yönetimsel işleyişimizde doğru kararların alınabilmesi;

g. Kurumsal kimliğimizin sağlam temele oturtulabilmesi ve kurumsal işleyişin sağlanabilmesi;

h. Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz okurlarımızın memnuniyetinin arttırılabilmesi;

ı. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi;

j. İnternet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin geliştirilebilmesi;

k. Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,

l. Filika Haber’e talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi;

m. İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikasına ilişkin hükümlere uygunluğun sağlanabilmesi

şeklindedir.

5. VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

a)      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini;

b)      Hukuka uygun olarak işlemeyi;

c)      Verilerin güncelliğini sağlamayı;

d)      Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;

e)      İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;

f)       İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;

g)      Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;

h)      6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

Filika Haber olarak ilke edindik.

6. VERİLERİN İŞLENME USULÜ

Kişisel verileriniz Filika Haber tarafından iki durumun varlığı halinde tutulur ve işlenir. Bu iki hal aşağıdaki gibidir;

a. Açık rıza kanununa uygunluk halleri

b. Açık rızaya gerek olmayan haller

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu verinin işlenmesi ve tutulması için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rıza olmaksızın Filika Haber’in veri işleyeme hakkı vardır.

Özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızası aranmaksızın işleme hakkı vardır. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

7. VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Gelişen ve değişen teknolojik koşullarda farklı mecralardan şirketimizce veri toplanmaktadır. Söz konusu verilerin toplanma yöntemi çeşitlidir. Sınırlayıcı olmamakla birlikte veri toplama yöntemlerimiz; internet sitesi, sosyal mecralar, anlık mesajlaşma araçları, elektronik postalar, telefon, faks, manuel yöntemler, sözleşmeler, işin ifasına yönelik Şirketimiz bünyesine sunulan tüm evrak ve belgeler, mobil uygulamalar şeklinde sıralanabilecektir. Sayılan yöntemlerle toplanan kişisel verilere ve/veya özel nitelikli kişisel verilere sözlü, yazılı ve elektronik olarak ulaşılabilmektedir. Tüm bu yöntemlerle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir.

Filika Haber bünyesinde toplanan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde izah olunan hukuki sebeplerden birine ya da birkaçına dayanılarak veyahut açık rıza şartıyla işlenebilmektedir. İşlenen verinin kategorisine ve türüne göre ilgili kişiye ayrıca aydınlatma yapıldığını, söz konusu aydınlatma metinlerinde verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hususunda verinin kategorisi dikkate alınarak açıklama yapıldığını ve gerektiği durumda açık rıza alındığını belirtmek isteriz.

8. VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

a. Aktarılması

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmelerimizdeki koşullar uyarınca salt işin ifasını sağlamak amacıyla aktarılmaktadır.

Filika Haber verilerin aktarılması sürecinde tam bir hassasiyet göstererek olabildiğinde en az kişisel veriyi aktarmaya gayret etmektedir. Veri aktarımı yapılırken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. Maddelerine uygun hareket edilmektedir. Ek olarak gerekli teknik ve idari tedbirlerde alınmaktadır.

b. Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu asıl olarak verilerin korunmasını ve izinsiz aktarımın önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Başta ilgili kanun hükümleri olmak üzere verilerin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımının önüne geçebilmek için Filika Haber olarak gereken teknik ve idari tedbiri almaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hale getirmekte ve kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik yazılım ve donanımı bünyemizde bulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımız üçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız.

9. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

a. Başvuru Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. İşbu madde uyarınca veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde Filika Haber’e iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz Filika Haber tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Filika Haber sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.

b. Başvuru Usulü

Başvurularınızı yazılı olarak bizzat şirketimize yapabileceğiniz gibi; Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, şirketimiz kurumsal uzantılı e-posta adresi ile yapmanız mümkündür. Aşağıda belirtilen bilgileri başvurunuzda eksiksiz olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir:

 • Adınız ve Soyadınız
 • T.C. Kimlik Numaranız
 • Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No. veya Kimlik Numaranız
 • Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız
 • KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği
 • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları
 • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz
 • Tebligata Yarar Açık Adres

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Filika Haber Basın ve Tanırım Hizmetleri

Adres :

Tel : 0543 741 57 71

E-posta : iletisim@filikahaber.com

“KVKK Aydınlatma Metni” vasıtası ile kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerimin korunmasına yönelik sahip olduğum haklar hususunda Filika Haber Basın ve Tanırım Hizmetleri tarafından bilgilendirildiğimi ve işbu Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.