Connect with us
istanbul escort kuşadası escort bayan bursa bayan escort

Gizlilik Politikası

Biz kimiz?

Filika Haber, 2021 yılında okuruna “Doğru, Tarafsız ve İlkeli” haberi sunmak amacıyla kuruldu. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denizciliğin özellikle Mavi Vatan sloganıyla her geçen gün geliştiği ve önem kazandığının farkındayız. Bu çerçevede başta ülkemiz denizlerinde meydana gelen gelişmeler olmak üzere, dünya çapında tüm deniz trafiğinde yaşanan her olayı okurumuza sunuyor ve kaynağından doğru haberlerle buluşturuyoruz.

Kuruluş olarak başladığımız günün heyecanı ve anlayışıyla gelişip ilerlemeye devam etmek hedefindeyiz.

Gizlilik Politikası 

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Filika Haber İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), Filika Haber Basın Ve Tanıtım Hizmetleri (“Filika Haber”) sahibi olduğu ve yönettiği www.filikahaber.com aracılığıyla muhatap olduğu, sözleşmesel ya da herhangi bir şekilde ilişki kurduğu Abone ve Ziyaretçilerin kendilerinden ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinin işlenmesi, güvenliği, gizliliği ve bu doğrultuda sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1.2. Filika Haber Abonelerin ve Ziyaretçilerin gizliliğine önem vermekte, uhdesindeki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanabilmesi için KVKK m. 12 ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. 

1.3. Filika Haber işbu Politika hükümlerini dilediği zaman internet sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Filika Haber’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.4. İşbu Politikaya konu Kişisel Verilerin işlenme usul ve esaslarına dair detaylı bilgilendirme ve aydınlatma için bizimle iletişime geçiniz. 

1.5. İşbu Gizlilik Politikasında tüm Abone ve Kullanıcılar ayrı ayrı veya birlikte Ziyaretçi olarak adlandırılacaktır. 

2. TANIMLAR ve KISALTMALAR 

İşbu Gizlilik Politikası’nda geçen; 

Çerez: Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını, Gizlilik ve Çerez Politikası: İşbu Filika Haber Gizlilik Politikasını, 

İnternet Sitesi: Filika Haber’in sahibi olduğu ve yönettiği www.filikahaber.com sitesi, 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

Kullanıcı: Filika Haber internet sitelerine erişmek amacıyla kullanıcı adı ve parolası oluşturarak internet sitelerini kullanan Ziyaretçi ve Aboneleri, 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Ziyaretçi: Filika Haber’e ait www.filikahaber.com internet sitesine herhangi bir amaçla çevrimiçi olarak kullanan kişileri, 

ifade eder. 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI 

3.1. Ziyaretçilere İlişkin Olarak 

3.1.1. Filika Haber, aradaki ilişki gereği Ziyaretçiler tarafından kendisine iletilen ve Ziyaretçileri tanımlayabilecek isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi Kişisel Verileri işlemektedir. 

3.1.2. Filika Haber yukarıda belirtilen Kişisel Verileri Ziyaretçilerle arasındaki sözleşmenin gereklerini ifa etmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Abone ve Kullanıcılara yayınlar ve bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, Abonelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla işleyecektir. 

3.1.3. Filika Haber yayınlarının mahkemelerde delil niteliğinde olmasından dolayı mahkeme ve diğer idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde yayınlarını, bunların içerisinde bulunan Kişisel Verileri ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. 

3.1.4. Filika Haber, Abonelik Sistemiyle ilgili sorunların tanımlanması ve Abonelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Ziyaretçilerin IP adresini tespit etmekte ve bunları kullanmaktadır. IP adresleri, Ziyaretçileri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

3.2. Çerezlere İlişkin Olarak 

3.2.1. Filika Haber internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgi için ‘Çerez Politikası’na bakınız.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

4.1. Kişisel Verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 

• Doğru ve gerektiğinde güncel, 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlemektedir. 

4.2. Kişisel Veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verilerinin işlenmesi mümkündür: 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

• Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ 

5.1. Kişisel Verileriniz, Filika Haber tarafından 

• Abonelik formları, 

• İnternet siteleri iletişim formları, 

• İnternet siteleri ziyaretleri, 

• E-Bülten kayıt formları, 

• Üyelik formları, 

• Akdedilen sözleşmeler, gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik ve Çerez Politikasında belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

5.2. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasına konu Kişisel Verileriniz veri çeşidi ve bu verinin hangi amaçla işlendiğine göre değişiklik göstermekle birlikte genel itibariyle bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

6.1. Filika Haber, işbu Gizlilik ve Çerez Politikasın konu Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri başta Kişisel Veri Sahibi ile aradaki ilişkinin/sözleşmenin gereklerini ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kişisel Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunulan hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için ve işbu Politika’nın 4.2. maddesinde sayılan hallerde; dış kaynak hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir. 

6.2. Filika Haber Kişisel Verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ 

7.1. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Filika Haber tarafından Kişisel Veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

7.2. Filika Haber, KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır. 

8.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI

8.1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9. GİZLİLİK İLKESİ

9.1. Filika Haber’e muhtelif yolardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir. Sözleşme kapsamı dışında, iş amacı dışında ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalanamaz.

10. KİŞİSEL VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

10.1. Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, Filika Haber kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır. Bu bağlamda zararı en aza indirerek telafi eder.

10.2. Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirket söz konusu hususu direk Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir.